Russian Information Network
Russian
Political Systems Catalogue 
Central Public Authorities
Regional Public Authorities
All-Russia Public Organizations
Regional Public Associations
History 
Old Russian State Origin
State and Power in Different Epochs
Prominent Figures
Theory 
Theories of State Origin
Political Teachings
State
RF Constitution 
Preamble
Part I
Part II


Telephone Directory 
Russia the Great 
Map of Russia 
Constructor 
RIN.ru
  Navigation:   History >>
 
Prominent Figures:

Rulers:

Vasily I
Blazhenny F.I.
Vladimir Svyatoslavich the Saint
Kiriyenko S.V.
Chronology
Vasily IV Ivanovich Shuysky
Vasily III
Kasyanov M.M.
Khristenko V.B.
Vladimir Monomakh
Putin V.V.
Zubkov V.A.
Vasily II the Dark
Chernomyrdin V.S.
Fradkov M.Y.
Alexander I
Alexander II
Alexander III
Alexander Nevsky
Alexey Mikhailovich
Andrey Yaroslavich
Andrey Yurievich Bogolyubsky
Andropov Y.V.
Anna Ioannovna.
Anna Leopoldovna
Badayev A. Ye.
Brezhnev L.I.
Burbulis G. E.
Chernenko K. U.
Empress Catherine II "the Great"
Gaidar Ye. T.
Gorbachev M. S.
Ignatov N. G.
Ivan IV "the Terrible"
Kamenev L. V.
Khrushchov N. S.
Kosygin A. N.
Lenin V. I.
Lobov O. I.
Nikolai I
Nikolai II
Paul I
Primakov Ye. M.
Rutskoy A. V.
Rykov A. I.
Shvernik N. M.
Stalin I. V.
Stepashin S. V.
Sulimov D. Ye.
Syrtsov S. V.
Yeltsin B. N.
Figures of History:

Baghowut K. F.
Bagration P. I.
Barclay de Tolly M. B.
Bulganin N. A.
Chervyakov A. G.
Chichagov P. V.
Davidov D. V.
Dokhturov D. S.
Dorokhov I. S.
Dzerzhinsky F.E.
Ermolov A. P.
Gorchakov A.I.
Kalinin M.I.
Khrapovitsky M. E.
Konovnitsin P. P.
Kostenetsky V.G.
Kosygin A.
Kulnev J.P.
Kutaisov A. I.
Kutuzov M.I.
Miloradovich M. A.
Molotov V.M.
Neverovsky D. P.
Orlov-Denisov V. I.
Osterman-Tolstoy A. I.
Petrovsky G. I.
Platov M. I.
Potemkin J. A.
Rasputin G.Y.
Senyavin D. N.
Stolypin P.A.
Suvorov A.V.
Tuchkov A. A.
Ushakov F.F.
Uvarov F. P.
Vasilchikov I. V.
Volkonsky S. G.
Voroshilov K.Y.
Wittgenstein P. Ch.




 Copyright © RIN 2003-
  * Feedback